Projekt pt. „Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w ramach VIII Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
TRANSLATE »